Regulamin sklepu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep www.medicannashop.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb
postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
przez Sklep www.medicannashop.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i
rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
Elektronicznych Sklepu www.medicannashop.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
4.2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
4.3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
4.4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
4.5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
2. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.medicannashop.pl
3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.medicannashop.pl
umożliwiający utworzenie Konta.
5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym
informacje o złożonych Zamówieniach.
6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej
www.medicannashop.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i
otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących
od Usługodawcy, dotyczących Sklepu oraz dostępnych w nim Produktów.
8. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca
zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Katarzyna Kostka wykonująca działalność gospodarczą pod
firmą MEDICANNA KATARZYNA KOSTKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Sidzina 1148, 34-
236 Sidzina, NIP: 5521717275, REGON: 362692753 oraz Mariusz Kostka wykonujący działalność
gospodarczą pod firmą MEDICANNA MARIUSZ KOSTKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby: ul. Krzywa 13, 34-400 Nowy Targ, miejsce
wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Sidzina 1148, 34-236 Sidzina, NIP: 5521715833
REGON: 123222774, wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej MEDICANNA
KATARZYNA KOSTKA MARIUSZ KOSTKA SPÓŁKA CYWILNA, NIP: 5521735095, REGON: 525640204,
adres siedziby: ul. Krzywa 13, 34-400 Nowy Targ, adres poczty elektronicznej (e-mail):
kontakt@medicannashop.pl, numer telefonu: +48 666 521 984.
10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi
Elektronicznej.
11. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
12. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
13. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową.
14. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
15. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu.
16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży
Produktu ze Sprzedawcą.
17. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić
Sprzedawcy za Produkt.

§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Sklep www.medicannashop.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na
rynek polski.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na
warunkach podanych w jego opisie.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)
i zawiera wszystkie składniki w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie, które mogą się
pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz
promocjach i obniżkach Cen Produktów. Obok informacji o obniżce Produktu, Sprzedawca
uwidacznia najniższą Cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed
wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30
dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia
rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
7. Zamówienia można składać:

7.1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep
www.medicannashop.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
7.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@medicannashop.pl
7.3. telefonicznie pod numerem: +48 666 521 984.
8. W celu złożenia Zamówienia Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i
akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą
realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
Kody rabatowe upoważniające Klienta do otrzymania rabatu na Produkty, nie łączą się z innymi
promocjami trwającymi aktualnie w Sklepie.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia
udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami zgodnie z § 3 pkt 7 oraz 9 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje
związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez
przesłanie wiadomości e-mail.
4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
4.2. formularz odstąpienia od umowy,
4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego
paragrafu zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon lub faktura), który
będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta
podany w Formularzu Zamówienia.

§ 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI


1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (PayU.pl),
1.3. płatność przy odbiorze u dostawcy tj. za tzw. pobraniem.
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy
numer: PL06 1020 3466 0000 9702 0192 7094 (Bank PKO BP) MEDICANNA KATARZYNA KOSTKA MARIUSZ KOSTKA
SPÓŁKA CYWILNA, NIP: 5521735095, ul. Krzywa 13, 34-400 Nowy Targ. W tytule przelewu należy
wpisać „Zamówienie nr …”.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje
zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia
dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich
oraz zagranicznych banków.

4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych
adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od
dostawcy.
5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni
roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
6. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu, Produkt
zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient są ustalane w trakcie procesu składania
Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego
Produktu.
2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy
Produktu przez przewoźnika:
2.1. czas kompletowania Produktów wynosi 24 godziny od momentu:
a) zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na
rachunku Sprzedawcy
b) albo pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności
c) lub przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru
zapłaty za pobraniem,

2.2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie
przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki
(dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem paczkomatów lub firmy kurierskiej.

§ 7 REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
1.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia
Produktu do Klienta,
1.3. dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód
zakupu,
1.4. dane gwaranta, szczegółowe informacje na temat towarów objętych gwarancją, dane
dotyczące okresu trwania i warunków gwarancji, a także uprawnień przysługujących
Klientowi z tytułu gwarancji – zawiera karta gwarancyjna dołączona do Produktu lub
udostępniona na stronie Sklepu,
1.5. gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotu, o którym mowa w § 10
Regulaminu z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określonych w ustawie o
prawach konsumenta, które przysługują Konsumentowi oraz podmiotowi, o którym mowa w
§ 10 z mocy prawa.
2. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.

2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem
lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu z tytułu braku zgodności Produktu z
umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
2.2. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o
którym mowa w § 9 z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23
kwietnia 1964 r.,
2.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o
którym mowa w § 10 Regulaminu za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili
dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności
Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,
2.4. zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego
żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@medicannashop.pl lub pisemnie na adres: ul. Krzywa 13, 34-400 Nowy Targ,
2.5. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i
przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
2.6. dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o
którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a
Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,
2.7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od momentu jej otrzymania,
2.8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w
§ 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest
jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
2.9. Klient będący Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 może żądać w
pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia ceny
oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w przypadkach wskazanych w
ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (m.in. w przypadku, gdy niezgodność
towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności
z umową lub gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca
próbował już doprowadzić towar do zgodności z umową),
2.10. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub
podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu Sprzedawca odpowiednio:
a) pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do
Klienta,
b) obniża cenę Produktu (obniżona Cena musi pozostawać w proporcji Ceny towaru
zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub
podmiotowi, o którym mowa w § 10 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie
14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu Ceny od Konsumenta lub podmiotu,
o którym mowa w § 10,
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa
w § 10 – Sprzedawca zwraca mu Cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od

umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 zobowiązany jest
niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,

2.11. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku
np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub
podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość może od niej
odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub
podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub
przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później
niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul.
Krzywa 13, 34-400 Nowy Targ.
4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu ponoszą odpowiedzialność za
zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający
poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że
Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i
terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także nie udostępnił mu wzoru formularza
odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów
Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z
Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób w jaki mogliby to zrobić w sklepie
stacjonarnym.
5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości
Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu wyraźnie
zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z
zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie
14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży.
6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu wybrali sposób dostawy
Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie
jest zobowiązany do zwrotu im poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o
którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub
podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu odstępujący od Umowy Sprzedaży,
zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu
może odstąpić od umowy, liczy się:
9.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do
przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w
§ 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt
w posiadanie,
9.2. dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w
częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
9.3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od
objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
9.4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub
podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu w wypadku Umowy Sprzedaży:
10.1 w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
10.2 w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
10.3 w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
10.4 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli
przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
10.5 w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający
krótki termin przydatności do użycia.
11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy jak i Klientowi w
przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle
określonym.

§ 9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców
nieobjętych ochroną wynikającą z ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10
Regulaminu.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od
Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami
udostępnione przez niego sposoby płatności w tym także wymagać dokonania przedpłaty części
bądź całości Ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt
zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez

Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia
Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie
przesyłki.
5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący
Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu
obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
przewoźnika.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu
Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW


1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie
dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta
pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego
działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności
gospodarczej.
2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest
objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
2.1. niedozwolonych postanowień umownych,
2.2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu z umową,
2.3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
2.4. zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony
konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada
charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w
szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną
instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta
jak również Prezesa UOKiK.

§ 11 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
1.2. prowadzenie Konta w Sklepie,
1.3. Newsletter,
1.4. System Opinii.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach
określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych.
Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 12 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest
nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia
Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie
zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez
Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,
2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii
zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo
zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca:
3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 13 NEWSLETTER

1. Usługa Newslettera jest bezpłatna i polega na przesyłaniu przez Usługodawcę informacji
handlowych oraz komunikacji marketingowej z Klientem, za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
2. W celu skorzystania z usługi Newslettera, Usługobiorca musi posiadać:
2.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
2.2. dostęp do poczty elektronicznej.
3. Usługobiorca zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci
Newslettera poprzez podanie swojego adresu mailowego na stronie Sklepu.
4. Po wpisaniu adresu mailowego do Usługobiorcy, zgodnie z pkt 3 niniejszego paragrafu, do
Usługobiorcy przesyłana jest wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Usługobiorca zostaje zapisany
na listę subskrybentów dopiero z momentem kliknięcia w otrzymany link aktywacyjny.

5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana
jest na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana zgodnie z postanowieniami § 14
Regulaminu.
6. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Newslettera Usługobiorcy mogą składać na adres:
kontakt@medicannashop.pl Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszenia w ciągu 14 dni
kalendarzowych od jego otrzymania.

§ 14 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu
Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@medicannashop.pl
2. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane
kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy
podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 15 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym
i bezterminowym (prowadzenie Konta),
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: kontakt@medicannashop.pl lub poprzez usunięcie Konta,
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze
ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin w
szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym
wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego
terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia
woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
1.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w
każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 16 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.medicannashop.pl
korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 16 pkt 3 oraz elementów
zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia
majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Katarzyny Kostki

wykonującej działalność gospodarczą pod firmą MEDICANNA KATARZYNA KOSTKA wpisanej do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności
oraz adres do doręczeń: Sidzina 1148, 34-236 Sidzina, NIP: 5521717275, REGON: 362692753 oraz
Mariusza Kostki wykonującego działalność gospodarczą pod firmą MEDICANNA MARIUSZ KOSTKA
wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby: ul. Krzywa
13, 34-400 Nowy Targ, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Sidzina 1148,
34-236 Sidzina, NIP: 5521715833 REGON: 123222774, wykonujących działalność gospodarczą w
formie spółki cywilnej MEDICANNA KATARZYNA KOSTKA MARIUSZ KOSTKA SPÓŁKA CYWILNA,
NIP: 5521735095, REGON: 525640204, adres siedziby: ul. Krzywa 13, 34-400 Nowy Targ, adres
poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@medicannashop.pl, numer telefonu: +48 666 521 984.
Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą
następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.medicannashop.pl bez zgody
Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy,
któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony
www.medicannashop.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i
skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie
internetowej Sklepu pod adresem www.medicannashop.pl należą do ich właścicieli i są używane
wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.
Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem
www.medicannashop.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 17 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Sklepie były kompletne i aktualne oraz
prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i
prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
2. Usługodawca wypełnia wszystkie obowiązki wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku
usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) oraz wyznacza
punkt kontaktowy w rozumieniu Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA) w miejscu swej siedziby, o której
mowa w § 2 niniejszego Regulaminu.
3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści bezprawnych za pośrednictwem Sklepu (poprzez
komentarze, opinie etc.), a także treści:
a. niezwiązane z tematyką Sklepu,
b. bezpodstawnie naruszające dobre imię Usługodawcy,
c. zawierające słowa powszechnie uznawane za niecenzuralne,
d. promujące działalność konkurencyjną względem Usługodawcy.
4. W przypadku publikowania treści, o których mowa w pkt 3, Usługodawca ma możliwość ich
moderacji (odmowa publikacji treści, depozycjonowanie treści, usunięcie treści, uniemożliwienie
dostępu do treści, ograniczenie lub wyłączenie monetyzacji treści, zawieszenie lub zamknięcie

konta użytkownika, zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi na rzecz użytkownika, mediacja
z Użytkownikiem).
5. W przypadku automatycznego moderowania publikowanych przez Usługobiorców treści za
pośrednictwem algorytmu, Usługobiorcy nie tracą uprawnienia do odwołania się od decyzji
Usługodawcy. Odwołać można się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@medicannashop.pl. Odwołując się
należy opisać zwięźle zaistniały stan faktyczny oraz uzasadnić powody odwołania. Usługodawca
rozpatrzy odwołanie w sposób wskazany przez przepisy Aktu o Usługach Cyfrowych w terminie 14
dni.
6. Usługobiorca, który stwierdzi naruszenie zasad opisanych w niniejszym paragrafie ma możliwość
zgłoszenia niedozwolonych treści publikowanych w Sklepie za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@medicannashop.pl.
7. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 6, musi zawierać następujące elementy:
a. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których Usługobiorca zarzuca, że
odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;
b. jasne wskazanie przez Usługobiorcę dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej
jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL oraz w stosownych przypadkach,
dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do
rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
c. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail Usługobiorcy dokonującego zgłoszenia, z
wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z
przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
d. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie Usługobiorcy
dokonującego zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i
kompletne.

8. Usługodawca potwierdzi otrzymanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu oraz
poinformuje o pozytywnym lub negatywnym jego rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki.
9. W przypadku uznania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 za zasadne, Usługobiorca w miarę
możliwości poinformuje Usługobiorcę odpowiedzialnego za naruszenie o fakcie dokonania
moderacji opublikowanych przez niego treści wraz z wymaganym uzasadnieniem.
10. W przypadku gdy Usługodawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia,
że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub
bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub
organy sądowe wraz z uzasadnieniem swoich podejrzeń i przekazaniem znanych mu informacji.
11. Usługodawca informuje Usługobiorców o istotnych zmianach Regulaminu.
12. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich
działaniami w Sklepie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji
niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw
autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców
niezgodnie z celami Sklepu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
13. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o
możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Sklepu, w szczególności o przerwach w dostępie.
14. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu pod
względem formalnym i prawnym.
15. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji
Sklepu zgodnie w tymi zmianami.

16. Aktualizacja systemu Sklepu dokonywana będzie przez Usługodawcę bez obciążania Usługobiorców
dodatkowymi kosztami.
17. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
18. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców będących Przedsiębiorcami:
a) za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty
zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty
informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu
użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Sklepu, szkody powstałe
w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
b) w związku z niewłaściwym korzystaniem z Sklepu przez Usługobiorcę niebędącego
Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca
łączy się z systemem Sklepu,
c) za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Sklepu
lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez
Usługobiorców,
d) za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu, a także utratę danych Usługobiorców
niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
e) za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem
lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Sklepie,
f) za niemożność zalogowania się w systemie Sklepu spowodowaną w szczególności: jakością
połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją
oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
g) za skutki związane z utratą hasła.
19. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma
dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.

§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce
zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w
pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z
uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie
byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będącym
jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostają
poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17
listopada 1964 r.,

4.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym
jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów
rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd
polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny
jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument
może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za
pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

PLIKI DO POBRANIA

Druk reklamacji (.doc 43KB)

Twój koszyk
Logowanie

Nie masz jeszcze konta?

Zacznij pisać aby zobaczyć produkty, których szukasz